REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWIATMALUCHA.EU

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

7.WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki:

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zwrotu towaru)

Wzór formularza reklamacyjnego

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://swiatmalucha.eu prowadzony jest przez FIRMĘ HNDLOWO-USŁUGOWĄ MIGOTKA DOROTA SZEWCZYK, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, NIP 7941035856, Regon 651042655, adres poczty elektronicznej: sklep-migotka@o2.pl

1.2.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3.Definicje:

1.3.1.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.3.4.KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5.KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6.KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.7.NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

1.3.8.PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.9.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10.SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym

1.3.11.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –:FIRMA HNDLOWO-USŁUGOWĄ MIGOTKA DOROTA SZEWCZYK, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, NIP 7941035856, Regon 651042655, adres poczty elektronicznej: sklep-migotka@o2.pl

1.3.12.UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.14.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej

1.3.15.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4.W momencie rejestracji w Sklepie Internetowym Usługobiorca podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miejscowość, kraj). W przypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca przetwarza dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON.

2.RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1.Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1.Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

2.1.2.Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia,

2.1.3.Newsletter.

3.WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1.Odpłatność:

3.1.1.Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2.Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1.Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2.Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3.2.3.Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1.Komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2.Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3.Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 16.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 22.0.0 i wyższej.

3.3.4.Minimalna zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

3.3.5.Włączoną opcja akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.

3.4.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5.Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.7.Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie Sklepu internetowego pod adresem: http://swiatmalucha.eu

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4.Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Regulaminy poszczególnych promocji dostępne będą w zakładce „Aktualne promocje” pod adresem: http://swiatmalucha.eu

4.5.Prezentowane na stronie Sklepu Internetowego informacje na temat produktów oraz ich cen dotyczą wyłącznie sklepu http://swiatmalucha.eu

4.6.Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

4.6.1.W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

4.6.2.Umowę Sprzedaży zawierać mogą jedynie zarejestrowani w Sklepie Internetowym Usługobiorcy.

4.6.3.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Następnie Sprzedawca weryfikuje Zamówienie po kątem dostępności i w oddzielnej wiadomości informuje o jego przyjęciu do realizacji lub ewentualnej niekompletności. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

4.6.4.Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, informującej go o przyjęciu Zamówienia do realizacji, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.7.Zamówienia potwierdzone przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji, są szykowane do wysyłki w dni robocze, w godzinach 9-16.

4.8.Klient ma możliwość składania Zamówień w Sklepie Internetowym 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.

4.9.Zamówienia złożone przez tego samego Klienta na osobnych Formularzach Zamówień nie podlegają łączeniu.

4.10.Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana rachunkiem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

5.SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1.Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

5.1.2.Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.2.1.Bank Spółdzielczy w Rzeszowie

5.1.2.2.Numer rachunku: 66 9162 1010 2003 1505 0599 0001

5.1.3.Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie: http://payu.pl/ oraz w trakcie składania Zamówienia.

5.2.Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl.

5.3.Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

5.3.1.PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 zł, w całości wpłacony.

5.4.W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Sprzedawcy.

5.5.W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6.KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

6.1.1.Przesyłka kurierska, poczta polska-paczka,list

6.1.2.Przesyłka kurierska pobraniowa, poczta polska -paczka,list pobraniowy

6.2.Dostawa Produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.3.Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Czas i koszty dostawy”

6.4.Dostawy towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów. Przy dużej ilości zamówień niektóre artykuły mogą być dostarczone osobną przesyłką w terminie późniejszym. Koszty dostawy naliczane są tylko raz przy dostawie głównej, nawet jeśli zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych.

6.5.Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

6.6.Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.1.1.Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

7.1.2.Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep-migotka@o2.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jana Pawła II 72 37-530 Sieniawa

7.1.3.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin - dostarcza treści o charakterze bezprawnym - po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
7.1.4.
Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

7.2.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

8.1.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru i umową.

8.1.2.Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać pisemnie za pomocą formularza reklamacyjnego -Załącznik 2 na adres: ul. Jana Pawła II 72 37-530 Sieniawa lub pocztą elektroniczną na adres sklep-migotka@o2.pl

8.1.2.1.Prawidłowo złożone zawiadomienie o niezgodności towaru z Umową powinno zawierać co najmniej:

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy Klienta,

Datę zawarcia Umowy,

Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

Okoliczności uzasadniające reklamację,

Dowód zakupu reklamowanego produktu.

8.1.3.Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul.Jana Pawła II 72 37-530 Sieniawa

8.1.4.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.5.W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy na adres Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. W momencie, w którym towaru nie będzie można naprawić ani wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 14 dni  kalendarzowych od daty otrzymania numeru rachunku lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

8.1.6.W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Sprzedającego na adres Klienta wskazany w formularzu reklamacyjnym.

8.2.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

8.2.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep-migotka@o2.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jana Pawła II 72 37-530 Sieniawa

8.2.2.Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

8.3.Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

8.3.1.Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować w pierwszej kolejności do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

8.3.1.1.PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – strona kontaktowa www.payu.pl, formularz kontaktowy www.payu.pl/kontakt/formularz-kontaktowy-dla-kupujących, nr telefonu kontaktowego: 61 630 60 05

9.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.Usługobiorca (Klient )będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Jana Pawła II 72 37-530 Sieniawa z dopiskiem „zwrot e-sklep” lub pocztą elektroniczną na adres sklep-migotka@o2.pl

9.2.Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

9.2.1.Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.3.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.3.1.W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

9.3.2.Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

9.4.Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu pieniędzy najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych na wskazany przez Konsumenta w Formularzu Zwrotu na numer podanego konta bankowego.Sprzedawca może wstrzymać się odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

9.5.Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.6.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt. 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.1.1.Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.2.Zmiana Regulaminu:

10.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10.2.3.Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

10.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4.Rozstrzyganie sporów:

10.4.1.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

10.4.2.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

10.4.3.Ewentualnie Usługobiorca będąc konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia rozszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

10.5.Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1998r.(Dz.U.Nr 133,poz.883) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. Nr 144,poz.1204).Usługobiorca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia.Usługobiorca ma prawo w każdej chwili wglądu,poprawiania,aktualizacji oraz usuwania danych osobowych.

10.6.Usługodawca oświadcza,że zobowiązuje się dostarczać rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie.

10.7.Wszystkie  postanowienia zawarte w w/w regulaminie nie mają na celu naruszania praw Klienta.Nie może on być ,również w ten sposób interpretowany,gdyż w przypadku jakiejkolwiek niezgodności zapisu w regulaminie z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględnie podporządkować się i stosować te przepisy w miejsce zakwestionowanych.

10.8.W sprawach nieuregulowanych w/w regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawna.